ข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล

MS : Market Survey ชนิดปลาจากการสำรวจตลาดสดในท้องถิ่น/ผู้รับซื้อสัตว์น้ำท้องถิ่น/จากการสัมภาษณ์

FS : Fisherman Survey ชนิดปลาจากการจับโดยเครื่องมือประมงท้องถิ่นประเภทข่าย/จากการสัมภาษณ์

DS : Dip Net Species ชนิดปลาจากการจับ โดยเครื่องมือประมงท้องถิ่น ประเภทยอ

SS : Seiening Species ชนิดปลาจากการจับ โดยเครื่องมือ ประเภทอวนทับตลิ่ง (เก็บตัวอย่างโดยผู้เชี่ยวชาญ)

GD : Gonad Development ชนิดปลาที่ทำการสำรวจการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ แบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ

  • V : Virgin เป็นระยะที่ยังไม่มีการพัฒนารังไข่หรืออัณฑะ
  • E : Early-mid Developing เป็นระยะที่พัฒนารังไข่หรืออัณฑะไปราวๆในครึ่งระยะ
  • F : Full Develop เป็นระยะที่พัฒนารังไข่หรืออัณฑะเต็มที่
  • S : Spent เป็นระยะที่ปล่อยไข่หรือน้ำเชื้อแล้ว

J : Juvenile ระยะตัวอ่อนหรือระยะวัยรุ่น

A : Adult ระยะที่เจริญเติบโต/ตัวเต็มวัย/วัยเจริญพันธุ์

f : female เพศเมีย

m : male เพศผู้

MSS : Mainstream Species ชนิดที่อาศัยและหากินในลำน้ำหลัก (แม่น้ำโขง)

WFS : Wetlands/floodplains Species ชนิดที่เข้ามาอาศัยและหากินในพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือพื้นที่น้ำท่วม

EES : Economic/Edible Species ชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือกินได้

RLS : Redlist Species ชนิดที่ถูกคุมคามตาม IUCN ประเทศไทย

RS : Rhithron (rapid) Species ชนิดที่อาศัยตามแก่งหิน หรือน้ำไหลเชี่ยว

LMS : Long migratory Species ชนิดที่อพยพระยะยาว เกือบตลอดทั้งลำน้ำโขงตอนล่าง

SMS : Short migratory Species ชนิดที่อพยพระยะสั้น ในบางส่วนของลำน้ำ (แม่น้ำโขง)

RWMS : River-Wetland Movement (grey) Species ชนิดที่อพยพจากลำน้ำหลัก ไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำรอบข้าง

ROS : Rare Occurrence Species ชนิดที่พบได้ค่อนข้างยาก

BGS : Blackfishes/Generalist Species ชนิดที่พบได้ทั่วไป ทุกถิ่นอาศัย รวมถึง พื้นที่ชุ่มน้ำ

AAS : Alien/Aquaculture Species ชนิดต่างถิ่น/จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในท้องถิ่น